תנאי שימוש

עבור מחפשי עבודה המשתמשים במערכת

עדכון אחרון: 15/09/2023

1. כללי

1.1. ההוראות והתנאים המפורטים להלן חלים על השימוש במערכת Superdev (להלן: "המערכת"), המנוהלת ע"י דהנקו בע"מ (להלן: "החברה"). השימוש במערכת בידי מחפשי עבודה כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מפורשת מצידך (להלן: "אתה", או "מחפש עבודה"), לתנאי השימוש.

1.2. החברה עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, תוך פרסום הודעה על כך באתר, ושינויים אלה יחייבו אותך ללא כל סייג. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, או לשינוי בהם, הינך מתבקש לא לעשות כל שימוש במערכת. אינך רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש במערכת אם אינך כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גילך, או אם השימוש במערכת אסור לפי החוקים החלים עליך או לפי כל עניין אחר.

1.3. ככל שאתה מקבל את תנאי השימוש בשם צד שלישי כלשהו או גורם אחר אליו אתה קשור, הינך מצהיר ומתחייב כי יש לך את הסמכות החוקית המלאה לחייב את אותו צד שלישי כאמור לתנאי השימוש, כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי אתה מסכים, בשם אותו צד שלישי כאמור, לאמור בהם. אם אין לך את הסמכות המשפטית לעשות כן, הינך מתבקש לא לאשר את תנאי השימוש.

1.4. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותם של תנאי השימוש. בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

2. שימוש במערכת

2.1. המערכת. המערכת הינה לוח משרות אשר מאפשר למחפשי עבודה לצפות במודעות דרושים המפורסמות על ידי מעסיקים הרשומים למערכת (להלן: "מעסיק" או "מעסיקים").

2.2. גישה למערכת; רשימת תפוצה. אינך חייב להירשם למערכת או למסור לנו מידע אישי כלשהו על מנת לצפות במשרות המפורסמות במערכת על ידי מעסיקים או בדפי פרופיל של מעסיקים. אולם, אם תרצה לקבל התראות או עדכונים מהמערכת לגבי משרות חדשות המפורסמות במערכת מעת לעת (להלן: "עדכונים"), תהיה לך האפשרות להירשם לרשימת תפוצה על ידי הזנת כתובת דוא"ל. לאחר הרישום, תצטרך לאשר את הרישום לעדכונים באמצעות הודעת דוא"ל שתישלח לכתובת שהזנת בעת הרישום. תוכל להפסיק לקבל עדכונים או לבקש להסיר את פרטיך מהמערכת באמצעות קישור "הסר" שיופיע בהודעה כאמור. החברה אינה מחויבת למסור עדכונים כלשהם, והיה תעשה זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

2.3. שימוש מותר ואסור במערכת. הינך רשאי להשתמש במערכת אך ורק לצרכיך האישיים, ולא לצורך שימוש מסחרי (לרבות באמצעות הצעתה לצדדים שלישיים) או למטרות שאינן המטרות לשמן היא נועדה. הינך האחראי הבלעדי לכל פעילות המתבצעת על ידך במערכת, ושימוש זה יעשה בכפוף לתנאי שימוש אלו ולהוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מתחייב שלא: (א) לעשות במערכת שימוש שלא באמצעות הממשק המסופק על-ידי החברה; (ב) לנסות לחדור למערכת או למחשביה של החברה ולשנות או לנסות לעקוף רכיבי אבטחה המגנים עליהם; (ג) לפעול לשיבוש או להפרעה כלשהם לפעילות המערכת; ולא (ד) לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין במערכת ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.

2.4. הפסקת השימוש במערכת. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי: (א) להפסיק את פעילות המערכת באופן זמני או מוחלט; (ב) לבצע כל שינוי, תיקון ועדכון במערכת ובכלל זה בשירותים אותם החברה מציעה מעת לעת (להלן "השירותים"), בתוכנה, בעיצובה, בתנאי הגישה למערכת, בדפי הפרופיל של המעסיקים, בממשק המציג את לוח המשרות הכללי או משרה כלשהי וכיוצא באלה; ו-(ג) לחסום כל מחפש עבודה מלהשתמש במערכת ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על המערכת או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים שגויים במתכוון, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

2.5. דמי שימוש במערכת. השימוש במערכת בידי מחפשי עבודה ניתן, בשלב זה, ללא תשלום. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מדיניות זו מעת לעת ולדרוש תשלום בגין השימוש במערכת, או חלקים ממנה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה תודיע על כך זמן סביר מראש.

3. קניין רוחני

3.1. הקניין הרוחני של החברה. כל הזכויות המשפטיות, רשומות או בלתי רשומות, במערכת, בשירותים, בתוכן הכלול או המוצג במסגרתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל תכנון, פטנט, זכות יוצרים, אמצאה, פיתוח, רעיון, ידע, קוד, מתודולוגיה, סוד מסחרי, טכנולוגיה, עיצוב, תהליך, ובכל נכס אחר, ובכל פיתוח, שינוי ו/או שיפור המערכת ו/או השירותים, אשר יפותחו, ייוצרו, ו/או יתגלו על-ידי החברה או מי מטעמה (להלן: "הקניין הרוחני"),יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מעניקי הרישיון שלה, לפי העניין, ותנאי השימוש אינם מעניקים לך או לכל מחפש עבודה אחר כל זכות בהם, למעט זכות שימוש מוגבלת בהתאם לתנאי השימוש. למען הסר ספק, הינך ממחה בזאת בכתב ומראש את כל זכויותיך, ככל שייוצרו כאלו, בקניין הרוחני ובכל נגזרת שלו, לידי החברה, וזאת באופן בלתי חוזר.

3.2. הגבלת שימוש. הינך מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהמערכת, לרבות מדף פרופיל של מעסיק ו/או מלוח המשרות. הינך מתחייב שלא לעשות, להרשות או לסייע לאחר לעשות כל פעולה שמפרה את הקניין הרוחני של החברה או את זכויותיו של כל צד שלישי במערכת, בשירותים, ובמידע הכלול במסגרתם, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, לתרגם, לחקות, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או לשנות, להפיץ, להקצות, לשעבד או להעביר בכל דרך שהיא את הזכויות המוענקות לך בתנאי השימוש או כל פרט הקשור במערכת ובמידע הכלול בה.

3.3. משוב. כל משוב, רעיון או הצעה לשינוי או שיפור המערכת ו/או השירותים, שיסופקו לחברה על ידך, יהיו בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "המשוב") והינך ממחה בזאת לחברה את כל הזכויות במשוב ובזכויות הקנייניות הקשורות אליהם.

3.4. מידע אנונימי. החברה עשויה לאסוף מידע על השימוש שלך במערכת שאינו מאפשר זיהוי אישי (להלן: "מידע אנונימי"), לעשות בו שימוש ולחלוק אותו עם גורמים מסחרים או עם צדדים שלישיים המספקים לה שירותים, וזאת לצורך שיפור המערכת והשירותים. כל מידע אנונימי שנאסף או הושג על ידי החברה יקום לבעלותה הבלעדית של החברה.

4. רכיבים של צדדים שלישיים

4.1. המערכת עשויה לכלול תוכנות או רכיבים אחרים, לרבות תוכנת "קוד פתוח", המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צדדים שלישיים"). תנאי הרישיון, הודעות על זכויות יוצרים וקוד המקור הזמין ביחס לרכיבי צדדים שלישיים אלו, ככל שישנם, מפורטים באתר האינטרנט של החברה, ואלו חלים על השימוש ברכיבי צדדים שלישיים בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי השימוש. בשימושך במערכת ובשירותים הינך מסכים לכל התנאים כאמור. במקרה שהשימוש במערכת כולל רכיבי צדדים שלישיים שאינם מצוינים בדף האינטרנט לעיל, יחולו לגביהם ההגבלות הכלולות בתנאי השימוש, כאילו היו חלק מהמערכת.

5. המידע המפורסם במערכת וקישורים לאתרים חיצוניים

5.1. מידע המפורסם במערכת. התוכן המוצג במערכת (לרבות לוח המשרות ודפי הפרופיל של מעסיקים) מוזן למערכת על ידי המעסיקים, ובאחריותם המלאה. לחברה אין כל שליטה על התוכן האמור, לרבות על שלמותו ומהימנותו, ואין לה כל שליטה על מעשיהם ומחדליהם של המעסיקים ומי מטעמם. לפיכך החברה אינה נושאת ולא תחוב באחריות כלשהי למידע והתוכן המפורסמים במערכת ו/או בלוח המשרות, על ידי מעסיקים או צדדים שלישיים מטעמם, לרבות, מבלי להגביל, זמינותו, תקינותו, שלמותו, נכונותו, פרטיותו, אבטחתו, עמידתו בדין, וכולי; כמו כן, החברה לא תחוב בכל אחריות בנוגע לכל תוצאה שתיגרם לך משימושך באתר המעסיק או מהסתמכותך עליו או התוכן המפורסם בו ובגין מעשיהם ומחדליהם של המעסיקים; ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בנוגע למידע המפורסם בידי מעסיקים, בנוגע למעשיהם ומחדליהם או. כמו כן, תוכן המפורסם במערכת אינו מהווה שידול או המלצה על משרה מסוימת או על מעסיק מסוים. בשימוש במערכת הינך פוטר את החברה באופן מלא וללא סייג מכל אחריות הקשורה לאתר המעסיק (כפי שיוגדר להלן). אם תידרש, כחלק מהשימוש באתר מעסיק כלשהו, להתקשר בהסכם או לאשר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתר מעסיק האמור, תעשה זאת על אחריותך בלבד, ומבלי שהחברה תחוב באחריות כלשהי לגבי מסכמים אלה, לרבות לגבי תוכנם והעמידה בהם.

5.2. קישורים לאתרים חיצוניים. המערכת אינה מאפשרת הגשת מועמדות למשרה המפורסמת בלוח המשרות באמצעות המערכת. המערכת כוללת קישורים לאתרים חיצוניים של מעסיקים (כל אחד מאלה "אתר מעסיק"), אשר כוללים מידע נוסף, ומאפשרים הגשת מועמדות למשרה. החברה אינה צד לתקשורת בינך לבין המעסיקים, אינה צד לכל התקשרות בינך ובין המעסיקים, והיא לא תישא בכל אחריות בגין היחסים בינך לבין המעסיקים. המעסיקים בלבד אחראים לשימוש במידע אשר נמסר להם, לעמידתם בדרישות הדין, ולכל מעשה או מחדל שלהם. כמו כן, המערכת עשויה לכלול קישורים לפרסומות ולאתרים של צדדים שלישיים. כל שימוש באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש בהם ומדיניות הפרטיות שלהם והחברה לא תהיה אחראית לאתרים אלה ולשימוש בהם על-ידך, אף אם הם כוללים תוכן שנוצר על-ידי החברה. ההפניה לאתרים של צדדים שלישיים אינה מהווה הסכמה, אישור או נטילת אחריות בידי החברה, ובכלל זה בנוגע לתוכן הכלול בהם, תפקודם התקין או עמידתם בדין, והחברה לא תהיה אחראית על כל תוצאה של השימוש באתרים של צדדים שלישיים.

5.3. תוכן פוגעני. החברה מאפשרת לדווח לה על תוכן בלוח המשרות שהינו מפלה או פוגעני. אם נתקלת בתוכן כזה, הינך נדרש להודיע על כך לחברה לאלתר בכתובת [email protected].

6. סודיות

6.1. הינך מודע לכך שהמערכת והשירותים עלולים להכיל מידע סודי, מידע קנייני וסודות מסחר של החברה ושכל חשיפה, שימוש או העתקה שאינם מאושרים בתנאי השימוש עשויים לגרום לחברה נזק כלכלי רב. הינך מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאחר, לחשוף או לפרסם כל מידע סודי אשר יגיע לידיך הקשור לחברה, למערכת או לשימושך במערכת ומתחייב לא לעשות כל שימוש במידע כאמור שלא בהתאם לתנאי השימוש.

7. אחריות

7.1. היעדר אחריות. המערכת והשירותים ניתנים לך כפי שהם ("AS IS") והחברה אינה אחראית באחריות כלשהי, מפורשת או משתמעת, לנכונות ולשלמות המידע המופיע במערכת או להתאמתו למטרה מסוימת. החברה איננה מתחייבת כי המערכת תעבוד באופן רציף, נטול שגיאות או כי תשיג את התוצאות המבוקשות על ידיך והיא לא תשפה כל גורם אם יפגע בדרך כלשהי מהשימוש במערכת. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם לך עקב השימוש לרבות עקב השימוש או ההסתמכות שלך או מי מטעמך על התכנים המפורסמים דרכה. השימוש במערכת ובמידע כאמור יהיו על אחריותך בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה איננה אחראית: (א) לכל הפרעה או הפסקה של שידור, אובדן או דליפה של נתונים או כל טלקומוניקציה אחרת; (ב) לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת ו/או למערכות המחשוב שלך; ו/או (ג) למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם או מי מטעמם.

7.2. הגבלת אחריות. בכל מקרה החברה וכל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, עובדיה ומנהליה, לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לפי כל תאוריה משפטית, עבור נזקים תוצאתיים או עקיפים מכל סוג שהוא הנוגעים או נובעים מהשימוש שלך במערכת ולנזקים כלשהם הנוגעים או נובעים מהסכם זה, מהשירותים, משימוש או מחוסר יכולת של הלקוח להשתמש בשירותים, ממידת שביעות רצון הלקוח מהשירותים, מעיכוב באספקת השירותים כתוצאה מאירועים ו/או רכיבים בהם שאינם בשליטת החברה, אף אם החברה יודעה בדבר האפשרות לנזקים מסוג זה או שהיה ניתן לצפותם באופן סביר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות החברה המצטברת כלפיך וכלפי כל צד הקשור אליך וכל מי מטעמך, לא תעלה על הסכום אשר שילמת לחברה בגין השימוש במערכת, ואם לא שילמת לחברה עבור השימוש במערכת, החברה לא תהיה אחראית כלפיך כלל.

8. פרטיות

מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן, הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם השימוש במערכת הינך מאשר את הסכמתך גם למדיניות הפרטיות.

9. שונות

9.1. כלל ההסכם. תנאי שימוש אלה ונספחיהם מבטאים את ההסכם המלא והממצה בין הצדדים לגבי הנושאים והעניינים הנדונים בהם, והם מחליפים ומבטלים כל מצג או הסכמה קודמת ששררו בין הצדדים בנושאים ובעניינים האמורים (בין בכתב ובין בעל-פה).

9.2. אכיפה. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי השימוש הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תנאי השימוש.

9.3. ויתור על זכויות. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש.

9.4. דין וסמכות שיפוט. על תנאי השימוש ועל השימוש במערכת חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

9.5. הודעות. הודעות בקשר לתנאי השימוש יישלחו בדוא"ל לכתובת [email protected] ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה בחלוף יום עסקים אחד ממועד משלוחה בדוא"ל, בכפוף לקבלת אישור על קבלתה.