תנאי שימוש

עבור מעסיקים המשתמשים במערכת

עדכון אחרון: 15/09/2023

1. כללי

1.1. ההוראות והתנאים המפורטים להלן חלים על השימוש במערכת Superdev (להלן: "המערכת"), המנוהלת ע"י דהנקו בע"מ (להלן: "החברה"). השימוש במערכת כפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מפורשת מצד כל מעסיק הרשום למערכת (להלן: "המעסיק"), תנאים אלה מהווים חלק בלתי נפרד טופס ההזמנה של החברה אשר יאושר על-ידי המעסיק באופן מקוון בעת הרישום למערכת והזמנת שירותי המערכת (להלן: "טופס ההזמנה") ותנאי השימוש וטופס ההזמנה מהווים יחד את ההסכם המלא והמחייב בין המעסיק לבין החברה (להלן: ״ההסכם״). במקרה של סתירה או אי התאמה בין טופס ההזמנה לאמור להלן, האמור בטופס ההזמנה יגבר.

1.2. החברה עשויה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, תוך פרסום הודעה על כך באתר, ושינויים אלה יחייבו את המעסיק ללא כל סייג. אם המעסיק אינו מסכים לתנאי השימוש, לרבות כל שינוי בהם, המעסיק מתבקש לא לעשות כל שימוש במערכת. המעסיק או מי מטעמו אינו רשאי לקבל את תנאי השימוש ולהשתמש במערכת אם אינו כשיר ליצור הסכם משפטי מחייב, בין היתר מפאת גיל, או אם השימוש במערכת אסור לפי החוקים החלים על המעסיק, שליחיו או מי מטעמו או לפי כל עניין אחר.

1.3. ככל שאתה מקבל את תנאי השימוש בשם מעסיק או גורם אחר אליו אתה קשור, הינך מצהיר ומתחייב כי יש לך את הסמכות החוקית המלאה לחייב את המעסיק לתנאי השימוש, כי קראת והבנת את תנאי השימוש וכי אתה מסכים, בשם המעסיק, לאמור בהם. אם אין לך את הסמכות המשפטית לחייב את המעסיק, הינך מתבקש לא לאשר את תנאי השימוש ולהפסיק את השימוש במערכת לאלתר.

1.4. כותרות הסעיפים נועדו לנוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו לצורך פרשנותם של תנאי השימוש. בכל מקום בו תנאי השימוש נוקטים לשון זכר, הכוונה גם לנקבה ולחבר בני אדם בין שהוא תאגיד ובין שאינו תאגיד.

2. שימוש במערכת

2.1. המערכת. המערכת הינה לוח משרות אשר מאפשר למעסיקים להירשם למערכת, ליצור "דף פרופיל" של אותו מעסיק ולפרסם מודעות "דרושים" ("מודעה"), ולמחפשי עבודה לצפות במודעות הללו (כל אחד מהם - "מחפש עבודה"). לחברה שיקול דעת מלא לגבי קבלת חסויות, קבלת מימון מגורמים מסחריים, הצגת פרסומות וכיוצא באלה.

2.2. הרשמה למערכת. פרסום מודעה מחייב רישום למערכת. על המעסיק לספק מידע נכון, מדויק ומלא כפי שיידרש ולעדכן בדבר כל שינוי שחל במידע האמור.

המעסיק מתחייב כי יש לו את כל הזכויות הדרושות במידע אשר הוא מוסר לחברה, וכי השימוש במידע אשר הוא מוסר לא יגרום להפרת זכות של צד שלישי כלשהו או יפר את הוראות הדין.

2.3. חשבון משתמש. במסגרת ההרשמה למערכת ייפתח עבור המעסיק חשבון משתמש (להלן: "חשבון משתמש"). המעסיק הוא האחראי הבלעדי לכל פעילות המתבצעת בחשבון המשתמש שלו, לרבות לכל פעילות של מי מטעמו בחשבון המשתמש, ולשמירת הסודיות של פרטי החשבון.

על המעסיק לדווח לחברה מיד על כל שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש שלו.

2.4. השימוש במערכת בידי המעסיק. על המעסיק המבקש לפרסם מודעה ליצור דף פרופיל אשר מציג מידע אודות המעסיק ואת המשרות הפתוחות אצלו. המשרות יקושרו לדף אינטרנט חיצוני למערכת אשר מאפשר הגשת מועמדות למשרה באתר של המעסיק (להלן: "אתר המעסיק").

אתר המעסיק מופעל על-ידי המעסיק ובאחריותו בלבד. המערכת לא מאפשרת למחפש עבודה להגיש מועמדות (לרבות שליחת קורות חיים או כל מסמך אחר הקשור להגשת מועמדותו של מחפש עבודה) דרך המערכת אלא רק דרך אתר המעסיק. החברה אינה מחזיקה מאגר מחפשי עבודה או קורות חיים של מחפשי עבודה, וקבלת פניות של מועמדים הינה באחריות המעסיק בלבד.

2.5. שירותים נוספים. בנוסף לכל האמור לעיל, החברה מציעה שירותי קידום של מודעות עבור תשלום נוסף (להלן: "השירותים הנוספים"). במידה והמעסיק ירכוש שירותים נוספים מהחברה, תנאי השירותים הנוספים כאמור יפורטו בטופס ההזמנה ויחולו עליהם תנאי שימוש אלה, בשינויים המחוייבים.

שימוש מותר ואסור במערכת.

מובהר כי מעסיק רשאי להשתמש במערכת אך ורק לצורכי פרסום משרות (לרבות קבלת השירותים הנוספים מהחברה, ככל שיהיו).

כמו כן, מעסיק רשאי להשתמש במערכת לצרכיו בלבד, ולא לצורך שימוש מסחרי (לרבות באמצעות הצעתה לצדדים שלישיים) או למטרות שאינן המטרות לשמן היא נועדה.

המעסיק הינו האחראי הבלעדי ביחס לכל פעילות המתבצעת בחשבון המשתמש של המעסיק ולשימוש במערכת שנעשה על ידי שליחיו, עובדיו, נציגיו, וסוכניו או מי מטעמו, ושימוש זה יעשה בכפוף לתנאי ההסכם ולהוראות כל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המעסיק מתחייב שלא, ומתחייב לגרום למי מטעמו שלא: (א) לעשות במערכת שימוש שלא באמצעות חשבון המשתמש ; (ב) לנסות לחדור למערכת או למחשביה של החברה ולשנות או לנסות לעקוף רכיבי אבטחה המגנים עליהם; (ג) לפעול לשיבוש או להפרעה כלשהם למערכת; ולא (ד) לעשות כל פעולה המהווה עבירת מחשב כמפורט בחוק המחשבים תשנ"ה-1995, לרבות שיבוש או הפרעה לפעילותו התקינה של מחשב או חומר מחשב, העברת מידע כוזב, חדירה לחומר מחשב שלא כדין ו/או כדי לעבור עבירה אחרת, ו/או החדרת תוכנה שעלולה לגרום נזק למחשב או לחומר מחשב, או כל פעולה אחרת בין במערכת ובין בשימוש בשירותי החברה המהווה עבירה על החוק.

2.6. הפסקת השימוש במערכת. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי: (א) להפסיק את פעילות המערכת והשירותים הנוספים באופן זמני או מוחלט; (ב) לבצע כל שינוי, תיקון ועדכון במערכת ובכלל זה בשירותים המוצעים במערכת, בתוכנה, בעיצובה, בתנאי הגישה למערכת, בשירותים הנוספים, ככל שיהיו וכיוצא באלה; ו-(ג) לחסום את המעסיק, שליחיו או מי מטעמו מלהשתמש במערכת ללא כל הודעה מוקדמת, ככל שהדבר דרוש לצורך הגנה על המערכת או על צדדים שלישיים, במקרה של הפרת תנאי השימוש, מסירת פרטים שגויים במתכוון, או בכל מקרה אחר בו הדבר יידרש באופן סביר.

3. פרסום משרות על ידי מעסיקים

3.1. פרסום משרה בלוח המשרות הפתוחות. מעסיק הרשום למערכת רשאי לפרסם משרה בלוח המשרות הפתוחות במערכת (להלן: "לוח המשרות הפתוחות"), אך ורק בשמו של המעסיק ועבורו בלבד בהתאם לתנאי ההסכם או עבור צדדים שלישיים אם אותו צד שלישי התיר בכתב למעסיק לפרסם בשמו את המשרה כאמור. המעסיק מתחייב לפרסם משרות קיימות ופתוחות בלבד, ולמסור מידע שלם ומדויק אודות המשרות. מעסיק לא יפרסם בעת ובעונה אחת מספר משרות בגין משרות ותפקידים זהים. כל משרה פתוחה תופיע בלוח המשרות הפתוחות, בתוצאות החיפוש, בקטגוריה הרלוונטית ובדפים נוספים ללא הגבלת זמן מרגע אישור המשרה ע״י צוות האתר. במידה והמעסיק ירצה להקפיץ את המשרה, תהיה לו האפשרות לעשות זאת אחת לכל 24 שעות כך שתופיע שוב בצורה מחודשת בלוח המשרות הפתוחות, וזאת בעבור תשלום נוסף בהתאם למופיע בסעיף 5 לתנאי השירות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.2. מידע על ידי המעסיק. המעסיק הינו האחראי הבלעדי לתוכן המפורסם על-ידו, לרבות במערכת או באתר האינטרנט של המעסיק. המעסיק מתחייב לפרסם תוכן נכון, מלא ומדויק. המעסיק מתחייב ביחס לכל תוכן המפורסם על-ידו במערכת או באתר האינטרנט של המעסיק, כי אין שום מגבלה חוקית, חוזית או אחרת המונעת ממנו לפרסם את התוכן האמור במערכת וכן המעסיק מצהיר ומתחייב כי התכנים לא יפרו כל דין או הסכם, וכן כי התכנים לא יכללו כל לשון הרע, פגיעה בקניין רוחני (לרבות ומבלי להגביל הפרה של זכויות יוצרים של אחר), סוד מסחרי, או בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, הטרדה, איום, גזענות, הלבנת פנים ברבים ("שיימינג"), הסתה, גסות רוח, פורנוגרפיה או אופי מיני בוטה, פגיעה ברגשות הציבור, פגיעה בפרטיות, פרטים אישיים של צד שלישי, פרטים הנוגעים לקטינים, התחזות, המרדה, תוכן מסחרי, הצעה לרכישת טובין או כל הצעה אחרת המופנית לציבור, או כל דבר אחר אשר יש אינו רלוונטי או יש בו משום פגיעה או גרימת נזק או אשר עשוי להוות עילה לתביעה כלשהי. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם התכנים, לרבות בקשר עם חוקיותם, נכונותם ועדכניותם, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק ישר או עקיף הנובע מהסתמכותו של כל מחפש עבודה על תוכן כלשהו או לכל נזק שייגרם לצד שלישי בשל פרסום התוכן. המעסיק מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ובעלי מניותיה, בכל מקרה שבו יגרם לחברה נזק, הפסד או הוצאה כלשהם, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין, עקב תביעה או דרישה של צד שלישי כתוצאה מתוכן כלשהו אשר מסר המעסיק לחברה.

3.3. רישיון שימוש. בעצם העלאת תוכן למערכת, המעסיק מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון לעשות שימוש בתוכן האמור, לרבות שמו של המעסיק, הלוגו שלו וסימני המסחר שלו, לצורך המטרה שלשמה נמסר וכל מטרה אחרת בהתאם לתנאי השימוש.

3.4. הסרת תוכן. החברה אינה מפקחת באופן קבוע על התוכן אשר מפורסם במערכת, אולם היא שומרת לעצמה את הזכות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי אילו תכנים לפרסם ובאיזה תזמון, אם בכלל, והיא אינה מתחייבת לפרסם את התכנים כלל. לחברה הזכות לערוך, להזיז או להסיר כליל כל תוכן, בעל עת, ומבלי שתידרש לנמק זאת.

4. התקשרות המעסיק עם מחפשי עבודה

4.1. המערכת אינה מאפשרת הגשת מועמדות, משלוח או קבלת קורות חיים. המשרות אשר מפורסמות במערכת יפנו לצורך כך לאתר המעסיק. החברה אינה צד לתקשורת בין מחפש העבודה לבין המעסיק, והיא לא תהיה צד להתקשרות כלשהי בין המעסיק למחפש העבודה, ולא תישא בכל אחריות בגינה. המעסיק יהיה אחראי הבלעדי לכך שכל תקשורת או התקשרות עם מחפשי עבודה (לרבות פרסום משרה בלוח המשרות הפתוחות או בדף הפרופיל) תעמוד בתנאי השימוש ובהוראות הדין, לרבות בכל הנוגע לאכסון מידע אישי ותקשורת עם מחפשי העבודה, ולרבות בכל הנוגע לפרטיות ועמידה בהוראות דיני העבודה. המעסיק יקבל במישרין ממחפש העבודה את כל ההסכמות הדרושות לצורך קבלה, עיבוד ושמירה של המידע האישי שלו.

5. תשלומים

5.1. דמי השימוש במערכת. בתמורה לגישה למערכת, מעסיק ישלם לחברה דמי פרסום עבור כל מודעה המתפרסמת באתר על ידי המעסיק לפני פרסומה (להלן: "דמי הפרסום"). במידה והמעסיק יהיה מעוניין בשירותים הנוספים, ישלם המעסיק בנוסף לדמי הפרסום את התמורה עבור השירותים הנוספים (להלן: "דמי הקידום" וביחד עם דמי הפרסום, "התשלומים"), והכל כמפורט בטופס ההזמנה. סכומי התשלומים יוצגו בש"ח אלא אם צוין אחרת בטופס ההזמנה, במועדים ולמשך התקופות כמפורט בטופס ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את גובה התשלומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות מתן התראה למעסיק, וגובה התשלומים החדשים יכנס לתוקף בכל מקרה, רק לאחר תום התקופה הרלוונטית בהתאם לטופס הזמנה אשר בתוקף באותה עת. לאחר ששולמו, התשלומים או כל חלק מהם אינם ניתנים לביטול ולא יוחזרו בכל מקרה, אלא בכפוף לדרישות דין שאינן ניתנות להתניה. מע"מ יתווסף לכל תשלום כנגד חשבונית מס כדין.

5.2. דרך התשלום. התשלומים ישולמו לחברה טרם פרסומה של משרה או מתן השירותים הנוספים, באמצעות קישור לאתר חיצוני בו יוסדר התשלום. לאחר השלמת התשלום כאמור המערכת תנפיק אישור תשלום . החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התשלום מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

5.3. סליקה. החברה נעזרת בצדדים שלישיים לצורך סליקה וביצוע תשלומים, והמעסיק מאשר שפרטים אודותיו יועברו לאותם צדדים שלישיים, ושירותי הסליקה הנ"ל יסופקו על-ידם לפי תנאיהם, אשר יחייבו את המעסיק. החברה אינה אחראית באחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של אותם צדדים שלישיים.

6. קניין רוחני

6.1. הקניין הרוחני של החברה. כל הזכויות המשפטיות, רשומות או בלתי רשומות, במערכת, בשירותים הנוספים, בתוכן הכלול או המוצג במסגרתם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בכל תכנון, פטנט, זכות יוצרים, אמצאה, פיתוח, רעיון, ידע, קוד, מתודולוגיה, סוד מסחרי, טכנולוגיה, עיצוב, תהליך, ובכל נכס אחר, ובכל פיתוח, שינוי ו/או שיפור של המערכת ו/או השירותים הנוספים, אשר יפותחו, ייוצרו, ו/או יתגלו על-ידי החברה או מי מטעמה (להלן: "הקניין הרוחני"), יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או של מעניקי הרישיון שלה, לפי העניין, והסכם זה אינו מעניק למעסיק, שליחיו או מי מטעמו כל זכות בהם, למעט זכות שימוש מוגבלת בהתאם לתנאי ההסכם. למען הסר ספק, המעסיק ממחה בזאת בכתב ומראש את כל זכויותיו, ככל שייוצרו כאלו, בקניין הרוחני ובכל נגזרת שלו, לידי החברה, וזאת באופן בלתי חוזר.

6.2. הגבלת שימוש. המעסיק מתחייב שלא לעשות שימוש ביישומים כלשהם לצורך סריקה או העתקה של תכנים מהמערכת, מדף פרופיל של מעסיק ו/או השירותים הנוספים. המעסיק מתחייב שלא לעשות, להרשות או לסייע לאחר לעשות כל פעולה שמפרה את הקניין הרוחני של החברה או את זכויותיו של כל צד שלישי מערכת ו/או בשירותים הנוספים (ככל שיהיו) ובמידע הכלול במסגרתם, ובכלל זה לא ליצור מחדש, לשכפל, להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לפרסם, לתרגם, לחקות, למכור, לערוך הנדסה לאחור, ליצור יצירה נגזרת או לשנות, להפיץ, להקצות, לשעבד או להעביר בכל דרך שהיא את הזכויות המוענקות למעסיק בהסכם או כל פרט הקשור במערכת ו/או בשירותים הנוספים (ככל שיהיו) ובמידע הכלול במסגרתם, במלואם או בחלקם.

6.3. משוב. המעסיק מתחייב להודיע לחברה על כל תקלה שמתגלה על ידו במהלך השימוש במערכת ו/או בשירותים הנוספים. כל משוב, רעיון או הצעה לשינוי או שיפור במערכת ו/או בשירותים הנוספים שיסופקו לחברה על ידי המעסיק יהיו בבעלותה המלאה של החברה (להלן: "המשוב") והמעסיק ממחה בזאת לחברה את כל הזכויות במשוב ובזכויות הקנייניות הקשורות אליו.

6.4. מידע אנונימי. החברה עשויה לאסוף מידע על השימוש במערכת ו/או בשירותים הנוספים, על ידי מעסיקים או מי מטעמם המשתמשים במערכת, שאינו מאפשר זיהוי אישי (להלן: "מידע אנונימי"), לעשות בו שימוש ולחלוק אותו עם גורמים מסחרים או עם צדדים שלישיים המספקים לה שירותים, וזאת לצורך שיפור המערכת ו/או השירותים הנוספים. כל מידע אנונימי שנאסף או הושג על ידי החברה יקום לבעלותה הבלעדית של החברה.

7. רכיבים של צדדים שלישיים

7.1. המערכת והשירותים הנוספים עשויים לכלול תוכנות או רכיבים אחרים, לרבות תוכנת "קוד פתוח", המסופקים על ידי צדדים שלישיים (להלן: "רכיבי צדדים שלישיים"). תנאי הרישיון, הודעות על זכויות יוצרים וקוד המקור הזמין ביחס לרכיבי צדדים שלישיים אלו, ככל שישנם, מפורטים באתר האינטרנט של החברה, ואלו חלים על השימוש ברכיבי צדדים שלישיים בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי השימוש. בשימוש של המעסיק במערכת ו/או בשירותים הנוספים המעסיק מסכים לכל התנאים כאמור. במקרה שהמערכת ו/או השירותים הנוספים כוללים רכיבי צדדים שלישיים שאינם מצוינים בדף האינטרנט לעיל, יחולו לגביהם ההגבלות הכלולות בתנאי השימוש, כאילו היו חלק מהמערכת.

8. סיום ההתקשרות בין הצדדים

8.1. סיום ההסכם. המעסיק רשאי לבטל את ההתקשרות עם החברה על ידי הימנעות מהשימוש במערכת, סגירת המשרות המפורסמות באותה עת על ידי המעסיק בלוח המשרות הפתוחות, מחיקת דף הפרופיל של המעסיק וסגירת חשבון המשתמש של המעסיק במערכת. ביטול ההתקשרות האמור יהיה באחריותו הבלעדית של המעסיק והחברה לא תהיה אחראית להשלמת פעולות אלו. בנוסף, החברה רשאית להביא הסכם זה לסיומו באופן מידי אם המעסיק הפר את תנאי השירות, טופס ההזמנה ו/או מדיניות הפרטיות, הפרה יסודית או במקרה שהמעסיק החל, או שהוגשו נגדו, הליכי פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים, הליכי הוצאה לפועל ו/או הליכי עיקול כנגד נכס מנכסיו. בנוסף, החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לבטל את ההתקשרות עם המעסיק בהודעה בכתב 14 יום מראש.

8.2. השלכות סיום ההסכם. עם סיום ההתקשרות בהתאם לאמור בסעיף ‏8.1 לתנאי השירות, מכל סיבה שהיא, תיפסק גישתו של המעסיק למערכת וייפסקו השירותים הנוספים (ככל שהיו). סיום ההסכם מכל סיבה שהיא לא ישחרר את המעסיק מחובתו לשלם לחברה את כל התשלומים המגיעים לה לפי הסכם זה. עם סגירת חשבון המשתמש של המעסיק במערכת, החברה תמחק את כל המידע אשר פרסם המעסיק שנשאר בשרתי החברה (אם בכלל), למעט אם המידע שמור במערכות גיבוי, נדרש לחברה לצורך עמידה בהוראות הדין או עמידה על זכויותיה, או בהתאם למדיניות הפרטיות. מובהר כי כל הסכומים אשר ישלם המעסיק לחברה אינם ניתנים לביטול ובשום מקרה לא יהיה בגינם החזר או זיכוי. סעיפים 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12, יוותרו בתוקף אף לאחר סיומו של הסכם זה.

9. סודיות

9.1. המעסיק מודע לכך שהמערכת והשירותים הנוספים עלולים להכיל מידע סודי, מידע קנייני וסודות מסחר של החברה ושכל חשיפה, שימוש או העתקה שאינם מאושרים של המערכת ו/או השירותים הנוספים או כל חלק מהם עשוי לגרום לחברה נזק כלכלי רב. המעסיק מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת ולא לגלות לאחר, לחשוף או לפרסם כל מידע סודי אשר יגיע לידי המעסיק, שליחיו או מי מטעמו, מהחברה ומתחייב לא לעשות כל שימוש, ולוודא ששליחיו או מי מטעמו לא יעשו כל שימוש, במידע כאמור שלא בהתאם להסכם.

10. אחריות

10.1. היעדר אחריות. המערכת והשירותים הנוספים ניתנים למעסיק כפי שהם ("AS IS"). החברה אינה אחראית באחריות כלשהי לכל מעשה או מחדל של מחפשי העבודה. החברה איננה מתחייבת כי הגישה למערכת ו/או השירותים יינתנו באופן רציף, נטול שגיאות או כי ישיגו את התוצאות המבוקשות על ידי המעסיק, והיא לא תשפה כל גורם אם יפגע בדרך כלשהי מהשימוש במערכת או השירותים הנוספים. השימוש במערכת ובשירותים הנוספים יהיו על אחריות המעסיק בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה איננה אחראית: (א) לכל כניסה שאיננה מורשית או לשימוש בשרתי או התקני המעסיק ולכל מידע המאוחסן בהם; (ב) לכל הפרעה או הפסקה של שידור, אובדן או דליפה של נתונים או כל טלקומוניקציה אחרת; (ג) לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למערכת; (ד) למעשיהם או למחדליהם של צדדים שלישיים כלשהם; ו/או (ה) לתוכן המפורסם במערכת ולזכויות בו. כך, בין היתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המעסיק מודע לכך ומסכים שבכל עת המערכת עשויה להפסיק לפעול, באופן זמני או קבוע; והמידע של המעסיק, אשר יאוחסן על שרתי החברה או על שרתי גורמים אחרים מטעמה (אם בכלל), עשוי להימחק ללא כל אפשרות לשחזרו.

10.2. הגבלת אחריות. בכל מקרה החברה וכל מי מטעמה, לרבות בעלי מניותיה, עובדיה ומנהליה, לא יהיו, בשום מקרה, אחראים לפי כל תאוריה משפטית, לנזקים תוצאתיים או עקיפים מכל סוג שהוא הנוגעים או נובעים מההסכם, ולנזקים כלשהם הנוגעים או נובעים מההסכם, משימוש או מחוסר יכולת של המעסיק להשתמש במערכת ו/או בשירותים הנוספים, ממידת שביעות רצון המעסיק מהמערכת ו/או מהשירותים הנוספים, מעיכוב באספקת השירותים הנוספים (ככל שיהיו) כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה, אף אם החברה יודעה בדבר האפשרות לנזקים מסוג זה או שהיה ניתן לצפותם באופן סביר. בכל מקרה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריותה המצטברת של החברה ו/או מי מטעמה כלפי הלקוח כלפי המעסיק, וכל מי מטעמו או הקשור אליו, לנזקים ישירים תהא מוגבלת לסך התמורה אשר שולמה לחברה בפועל על-ידי המעסיק לפי הסכם זה במהלך 12 החודשים שקדמו לאירוע הנזק, ואם לא שולמה תמורה לחברה, החברה לא תהיה אחראית כלפי המעסיק כלל.

11. פרטיות

11.1. מדיניות הפרטיות של החברה, הנמצאת כאן, הינה בבחינת תנאי מתנאי השימוש, ובעצם השימוש במערכת המעסיק וכל מי שמשתמש במערכת מטעמו מאשר את הסכמתו גם למדיניות הפרטיות.

12. שיפוי

12.1. מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה לפי כל דין, המעסיק מסכים ומתחייב להגן על החברה וכל מי מטעמה ולשפות את החברה וכל מי מטעמה בגין כל הוצאה ונזק אשר ייגרמו להם עקב כל תביעה ו/או דרישה הנובעים מכל מעשה או מחדל של המעסיק, לרבות כל תביעה או דרישה כאמור מצד מחפשי עבודה, וכל תביעה או דרישה הנוגעת לתוכן אשר פרסם המעסיק.

13. שונות

13.1. יחסי הצדדים. אין דבר בתנאי השימוש אשר יפורש כדי ליצור בין הצדדים יחסי עובד-מעביד או שותפות. תנאי השימוש חלים ביחסים בין המעסיק לבין החברה, ואינם מעניקים זכות לצד שלישי כלשהו.

13.2. המחאת ההסכם. המעסיק אינו רשאי להעביר, להמחות את זכויותיו והתחייבויותיו בהסכם זה לצדדים שלישיים, אלא לאחר קבלת אישור מהחברה מראש ובכתב. כל ניסיון של המעסיק לעשות כן בניגוד לאמור בסעיף זה, ייחשב לבטל. החברה שומרת על זכותה להמחות או להעביר את הסכם לרבות תנאי השירות וטופס ההזמנה, לצד שלישי כלשהו מבלי צורך בקבלת הסכמת המעסיק ו/או למסור לו הודעה על כך.

13.3. אכיפה. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתנאי השימוש הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי, וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי תנאי השימוש.

13.4. ויתור על זכויות. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד החברה כלפי המעסיק לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת החברה ולא ייחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש.

13.5. דין וסמכות שיפוט. על תנאי השימוש ועל השימוש במערכת והשירותים הנוספים חלים דיני מדינת ישראל ולבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב ובמחוז מרכז תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל הקשור בהם.

13.6. הודעות. הודעות בקשר לתנאי השימוש יישלחו בדוא"ל לכתובת [email protected] ויראו כל הודעה כאמור כאילו נמסרה לנמענה בחלוף יום עסקים אחד ממועד משלוחה, בכפוף לאישור על קבלתה.